Regelingen

Ouders - Regelingen

Ook over een aantal zaken waarmee u waarschijnlijk niet dagelijks te maken krijgt, zijn afspraken gemaakt en in documenten vastgelegd. U kunt denken aan veiligheid, communicatie en privacy.

De inspraak van ouders, leerlingen en medewerkers is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Elke school dient een medezeggenschapsraad te hebben. Ook Duinzigt heeft er een.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt hoe bedrijven en overheidsinstanties moeten handelen bij de verwerking van persoonsgegevens. Ook Duinzigt heeft met de AVG te maken.

Onderwijs is mensenwerk. En mensen maken fouten en dat geldt ook voor ons. Het kan gebeuren dat een medewerker van de school iets zegt, doet of juist nalaat te doen waarmee u het niet eens bent.

Een 'klacht' heeft betrekking op het gedrag of een uitlating van een medewerker. Wanneer u van mening verschilt over de interpretatie van het leerlingenstatuut, spreken we over een 'geschil'.

Duinzigt wil leerlingen en personeel een veilige leer- en werkomgeving bieden. Respectvol met elkaar omgaan is daarbij de rode draad. De afspraken hierover zijn samengevat in de schoolregels.

Na een scheiding maken ouders afspraken over de opvoeding en verzorging van hun kind(eren). Een scheiding en de afspraken daarover hebben ook consequenties voor het handelen van de school.