Schoolgids 2023 - 2024

Doen Durven Dromen Denken schoolgids

Beste ouders en verzorgers, voor u ligt de schoolgids van Duinzigt havo. Hierin beschrijven we in hoofdlijnen wat u van ons mag verwachten. Voor meer en uitgebreidere informatie verwijzen we graag naar onze website www.duinzigthavo.nl of naar documenten die u daarop kunt vinden. 2 | Schoolgids 2023-2024

De start van het nieuwe schooljaar voelt dit jaar in verschillende opzichten anders dan anders. Na een lange weg met politieke en juridische hobbels en een periode van voorbereiding start met ingang van 1 augustus 2023 de nieuwe school Duinzigt havo. Dat betekent dat er nu formeel sprake is van twee scholen met een eigen brincode, een eigen bekostiging, een eigen administratie en een eigen website. Voor u, uw kind en onze medewerkers is er echter nog steeds maar één Duinzigt: één gemeenschap van mensen die naar elkaar wil omkijken en elkaar wil helpen om vooruit te komen. In deze schoolgids zullen we omwille van de leesbaarheid steeds spreken over ‘ouders’ in plaats van over ‘ouders en verzorgers’ en over ‘hij’ in plaats van over ‘hij/zij’. Met de volledige havo-opleiding op Duinzigt gaan we - na jaren met een stabiel aantal leerlingen van zo’n 600 - groeien naar ongeveer 700 leerlingen en het jaar erop naar verwachting naar 750. Het gebouw is er groot genoeg voor, en met de verbouwingen en verfraaiingen die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd (en in 2024 nog zullen worden uitgevoerd), zijn we er klaar voor om het groeiend aantal leerlingen te ontvangen. Een groeiende school heeft natuurlijk ook behoefte aan nieuwe docenten en nieuwe onderwijsondersteuners. We zijn er ondanks de krapte op de arbeidsmarkt in geslaagd om alle vacatures te vervullen en een goede mix van ervaren en jonge, talentvolle medewerkers aan te trekken. Onder hen ook docenten die Duinzigt als leerling gekend hebben! Maar bij groei horen natuurlijk ook uitdagingen. Zo zal het tijdens leswisselingen en in de pauzes iets drukker worden. Vandaar dat er nog aanpassingen komen in de aula en op het achterplein. Iets anders zijn de 20 nieuwe collega’s die we een ‘warm thuis’ willen bieden. We hopen dat zij zich enerzijds snel het DuinzigtDNA eigen zullen maken en anderzijds hun eigen unieke bijdrage zullen leveren. Tot slot is er nog een onderwijskundige uitdaging. In de omgeving zijn veel ogen gericht op onze “nieuwe school” Duinzigt havo. We zullen net als in de mavo goed onderwijs en goede begeleiding moeten bieden zodat leerlingen het eerste havo-examen in 2025 met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Nu is het zo dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, maar ik heb veel vertrouwen in ons onderwijs, onze mensen en bovenal in onze leerlingen. We kijken ernaar uit om in dit bijzondere jaar samen met u op te trekken in het belang van uw kinderen, onze leerlingen! Frank de Haan adjunct-directeur 3 | Schoolgids 2023-2024

Leiden 126 21% Oegstgeest 125 21% Rijnsburg 94 16% Voorhout 59 10% Sassenheim 44 7% Leiderdorp 36 6% Valkenburg 36 6% Warmond 22 4% Katwijk 20 3% Voorschoten 13 2% Noordwijk 8 1% Noordwijkerhout 5 1% Zoeterwoude 4 1% Kaag 2 0% Buitenkaag 1 0% Lisse 1 0% Oude Wetering 1 0% Rijpwetering 1 0% Roelofarendsveen 1 0% Den Haag 1 0% Totaal 559 100% Stichting Fioretti Teylingen Duinzigt mavo en Duinzigt havo vallen onder het bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen. De andere scholen binnen de stichting zijn: de KTS in Voorhout, het Leeuwenhorst College in Noordwijkerhout, de ISK in Lisse en de twee vestigingen van het Fioretti College in Lisse en Hillegom. Zo’n 5.000 leerlingen en 800 medewerkers bezoeken onze scholen, waar alle vormen van onderwijs worden aangeboden, van vmbo t/m gymnasium. Woonplaats Leerlingen Percentage Voedingsgebied In het schooljaar 2022-2023 telde Duinzigt (mavo en havoonderbouw) precies 600 leerlingen. Dat de school op de grens van twee voedingsgebieden ligt, zie je terug in de woonplaatsen van onze leerlingen. Ongeveer de helft van de leerlingen komt uit de Duin- en Bollenstreek (Rijnsburg 16%, Voorhout 10%, Sassenheim 8%, Valkenburg 6%) en de andere helft uit de Leidse regio (Oegstgeest 21%, Leiden 21%, Leiderdorp 6%). De leerlingen komen niet alleen uit veel verschillende dorpen en steden, maar ook van heel veel verschillende basisscholen. Leerling / Actueel Onderstaande figuur toont de woonplaatsen van onze leerlingen op 1 oktober 2022. Onderwijs 4 | Schoolgids 2023-2024

‘Ondersteunen waar nodig en uitdagen waar mogelijk’ 5 | Schoolgids 2023-2024

Missie en visie Waar Duinzigt havo voor staat, is verwoord in de missie en visie van de school. Die luidt: • We zorgen voor een sociaal klimaat waarin leerlingen zich gekend en erkend voelen. • We bieden een breed, kwalitatief goed onderwijsaanbod en een gerichte begeleiding. • We brengen leerlingen naar een succesvolle afsluiting van een plezierige Duinzigt-tijd. Een veilige, prettige sfeer, met degelijke, gestructureerde lessen en extra begeleiding als het nodig is, dragen ertoe bij dat leerlingen aan de ene kant succesvol kunnen zijn en aan de andere kant een heel leuke schooltijd hebben. Omdat iedere leerling anders is, is het voor docenten en begeleiders een voortdurende zoektocht naar wat het beste is voor deze leerling. Daarbij is het uitgangspunt: ‘ondersteunen waar nodig en uitdagen waar mogelijk’. We hopen dat leerlingen als ze thuiskomen over Duinzigt havo zullen zeggen: • ik kan er mezelf zijn, • ik word er uitgedaagd mijn best te doen, • ik word er geholpen als het nodig is, • ik haal er het diploma dat bij me past en, • ik heb er een leuke tijd. Hoewel de werkwijze in de loop van de jaren regelmatig is aangepast, blijft Boeke’s uitgangspunt nog immer actueel en waardevol: iedere leerling is uniek. Uniek in kwaliteiten en persoonlijkheid, maar ook uniek in leren. De ivo-werkwijze biedt leerlingen de mogelijkheid om extra tijd te besteden aan de onderdelen die ze lastig vinden. Dat kan in de vorm van extra individuele uitleg (i-uren) en in de vorm van extra toetsing (herkansingen). In het Programma van Toetsing en Overgang (PTO) staat per vak beschreven welke leerstofonderdelen getoetst zullen worden. Al deze toetsen moeten minimaal één keer gemaakt worden. Als het cijfer voor een gemaakte toets tegenvalt (dat kan een onvoldoende, maar ook een voldoende cijfer zijn), is het mogelijk deze te herkansen. In alle gevallen telt het gemiddelde van de twee cijfers. Per periode mogen leerlingen maximaal 10 toetsen herkansen. Een aantal toetsen is niet-herkansbaar. Welke dat zijn, is duidelijk in het PTO aangegeven. Ook is van elke toets vooraf bekend wat de wegingsfactor is. Skillz Om succesvol te zijn moeten leerlingen niet alleen over kennis, maar ook over vaardigheden beschikken. Dit leren en oefenen van vaardigheden gebeurt in klas 1 bij het vak Skillz. Alle leerlingen ontvangen een Plenda, een (plan)agenda, waarmee ze leren hun huiswerk te organiseren. Naast plannen is er binnen Skillz ook aandacht voor studievaardigheden zoals samenvatten en woordjes leren, voor sociale vaardigheden en voor taal- en rekenvaardigheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een adaptief computerprogramma, waardoor iedere leerling kan werken aan zijn eigen persoonlijke leerdoelen. Om eventuele achterstanden op te sporen en de vorderingen te meten, maken leerlingen in klas 1 en 2 de toetsen van het Cito Volg- en Adviessysteem. In de brugklas volgen alle leerlingen een half jaar het vak Sociale vorming. Duinzigt XL Zijn de ivo-werkwijze en Skillz uitwerkingen van het ‘ondersteunen waar nodig’, Duinzigt XL is het talentprogramma dat wil ‘uitdagen waar mogelijk’. Duinzigt XL staat voor ontdekken, ontwikkelen en oriënteren. Leerlingen worden zoveel mogelijk in nieuwe situaties gebracht, waarbij ze ontdekken waar hun talenten liggen en de gelegenheid krijgen deze verder te ontwikkelen. Er zijn drie XL-richtingen: Sports, Arts en Discovery. Leerlingen maken een keuze, die in principe voor een schooljaar vastligt. Staan bij Duinzigt XL in klas 1 het plezier en het ervaren voorop, in klas 2 wordt de koppeling gemaakt met de loopbaanoriëntatie die dan wordt opgestart. Ivo-werkwijze Op Duinzigt havo wordt in alle leerjaren gewerkt volgens de ivo-werkwijze. Ivo staat voor ‘individualiserend voortgezet onderwijs’ en gaat terug op de ideeën van Kees Boeke, een onderwijsvernieuwer uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. 6 | Schoolgids 2023-2024

Actief burgerschap We vinden het belangrijk om leerlingen te vormen tot ‘aardige, vaardige, en waardige’ jongvolwassenen die zich thuis voelen en de weg kennen in onze democratische rechtsstaat. We willen ze leren om respectvol om te gaan met verschillen in afkomst, godsdienst en geaardheid en zorgen voor een schoolcultuur waarin iedereen, ondanks deze verschillen, zichzelf kan zijn. Actief burgerschap neemt dan ook een belangrijke plaats in het onderwijsprogramma in. Ons burgerschapsonderwijs bestaat uit een doordacht programma van lessen en activiteiten en een pedagogisch klimaat dat leerlingen uitnodigt tot veilig en actief oefenen. Burgerschapsonderwijs is in onze ogen vooral een “doe-vak” waarbij actief verbinding gezocht wordt met de omgeving van de school. We zien het bevorderen van actief burgerschap als een gedeelde verantwoordelijkheid van school, ouders en maatschappij. Lessentabel Op Duinzigt havo wordt het onderwijs aangeboden in aparte vakken. Docenten werken samen en hebben overleg over leerlingen en didactiek, maar er zijn geen vakkencombinaties of leergebieden. In de onderbouw zijn alle vakken klassikaal. De kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde worden 3 of 4 uur per week aangeboden, andere vakken slechts 1 of 2 uur. Vanaf klas 4-havo kunnen leerlingen bepaalde vakken kiezen en andere laten vallen. Naast de mogelijke (examen) vakken volgen leerlingen nog andere lessen, zoals godsdienst, begeleidingsles en de eerder genoemde lessen Skillz en Duinzigt XL. De lessentabel vindt u, net als de overgangsnormen, op onze website. Gedurende de schoolloopbaan worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij een beroep gedaan wordt op de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen, zonder het ‘maatschappelijke stage’ te noemen. In klas 3 lopen alle leerlingen wel een week een beroepsoriënterende stage en in klas 4 is er een buitenlandse reis. Tijdens deze reis maken de leerlingen een grote praktische opdracht. 7 | Schoolgids 2023-2024

Samenwerkingsverband Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet beoogt dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek is. Daartoe werkt Duinzigt havo samen met andere VO- en VSO-scholen in de regio binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs regio Leiden. Het Samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan vastgelegd welke basisondersteuning alle reguliere scholen moeten bieden. Verder staat beschreven wanneer leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning, op hun eigen school of in het speciaal onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is ‘regulier als het kan, speciaal als het moet’. De scholen geven in hun schoolondersteuningsprofiel aan wat ze kunnen doen om leerlingen een passende plek te bieden, maar ook waar de grenzen liggen. Het schoolondersteuningsprofiel van Duinzigt is te downloaden van onze website. Basisondersteuning en extra ondersteuning In de begeleiding van leerlingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde basisondersteuning en de extra ondersteuning. De basisondersteuning is beschikbaar voor alle leerlingen, maar voor het gebruik ervan kunnen voorwaarden gelden, zoals een dyslexieverklaring. Als er signalen zijn dat het niet goed gaat met een leerling, kan hij begeleid worden door een van de leerlingenbegeleiders van het Intern Ondersteuningsteam (IOT). Als blijkt dat de leerling langdurige of meer gespecialiseerde begeleiding nodig heeft, komt hij aanmerking voor extra ondersteuning vanuit de Interne Ondersteuningscommissie (IOC). De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van een zogenaamd arrangement en kan variëren van weinig intensief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend van aard (maximaal een jaar). Steeds zal de afweging gemaakt worden of we de extra ondersteuning op Duinzigt nog kunnen bieden of dat een overstap naar het speciaal onderwijs of naar de gespecialiseerde onderwijsvoorziening De Delta wenselijk of noodzakelijk is. Ondersteuningsstructuur De spil in de begeleiding van leerlingen is de mentor. Ook voor ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. Als de mentor een probleem met een leerling niet alleen kan oplossen, zal hij het met de teamleider en het leerjaarteam bespreken. Vervolgens kan de afweging gemaakt worden om de leerling aan te melden bij het Interne Ondersteuningsteam (IOT) of bij een meer complexe ondersteuningsbehoefte bij de Interne Ondersteuningscommissie (IOC). In de IOC hebben naast de zorgcoördinator ook de begeleider passend onderwijs vanuit de Ambulante Educatieve Dienst en de jeugd- en gezinswerker vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin zitting. Voordat een leerling in de IOT of IOC besproken wordt, zal aan ouders daarvoor toestemming gevraagd worden. Grenzen Bij de aanname van nieuwe leerlingen wordt gekeken of de leerlingen op de school van herkomst extra ondersteuning krijgen of hebben gehad. Ouders dienen dit op het aanmeldingsformulier te vermelden. Vervolgens wordt bekeken of de extra ondersteuning op Duinzigt geboden kan worden of dat een andere school of voorziening binnen het Samenwerkingsverband beter in staat is om passend onderwijs te bieden. Bij de afweging spelen naast de ondersteuningsbehoefte van de leerling ook nog andere zaken een rol, zoals deelname aan alle lessen en activiteiten, veiligheid van medeleerlingen en de financiële mogelijkheden. Organisatie Onderwijstijd De overheid heeft vastgelegd hoeveel tijd scholen moeten besteden aan onderwijs (onderwijstijd). Er is geen sprake van een urennorm per leerjaar of per leerling, maar van een urennorm per opleiding. Iedere vmbo-leerling moet in vier jaar tijd een programma van 3700 uur kunnen volgen; ruwweg in de eerste 3 leerjaren telkens 1000 uren en in het laatste leerjaar 700 uren. Voor de havo-leerling geldt een totaal van 4700 uur. Onderstaande tabel laat zien dat op Duinzigt in alle leerjaren voldoende onderwijstijd is geprogrammeerd. Daarbij zijn we ervan uitgegaan dat iedere leerling naast de ingeroosterde lessen nog individueel ingevuld maatwerk (i-uren, herkansing etc.) volgt. Of alle geprogrammeerde onderwijstijd uren dan het minimum aantal ingepland om zo een buffer te hebben voor onverwachte zaken in de loop van het schooljaar. Gedurende het schooljaar wordt bijgehouden welke lessen vervallen. De Inspectie van het Onderwijs let erop dat scholen voldoen aan de regels voor onderwijstijd. Ondersteuning 8 | Schoolgids 2023-2024

‘In het schooljaar 2022-2023 telde Duinzigt (mavo en havo-onderbouw) precies 600 leerlingen.’ 9 | Schoolgids 2023-2024

Schoolvrije en roostervrije dagen Daarnaast heeft de overheid bepaald dat middelbare scholen per schooljaar minimaal 189 dagen onderwijs moeten geven. Het kan voorkomen dat als gevolg van de vakantiespreiding er 5 dagen minder dan 189 beschikbaar zijn. Op schoolvrije dagen is de school dicht en is er geen onderwijs. Schoolvrije dagen zijn alle zaterdagen en zondagen en alle vakantie- en feestdagen. Daarnaast zijn er nog roostervrije dagen. Op een aantal roostervrije dagen is de school gesloten, op andere zijn medewerkers wel, maar leerlingen niet op school aanwezig (bijvoorbeeld een studiedag). De precieze invulling wordt elk jaar in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. 21 en 22 augustus Studiedagen 3 oktober Leidens ontzet 14 t/m 22 oktober Herfstvakantie 8 november Studiedag 22 december Personeelsdag 23 december t/m 7 januari Kerstvakantie 8 januari Studiedag 17 t/m 25 februari Voorjaarsvakantie 29 maart t/m 1 april Pasen 2 april Studiedag 27 april t/m 12 mei Meivakantie 20 mei Pinksteren 13 juli t/m 25 augustus Zomervakantie Lessen per week Geprogrammeerd Gerealiseerd Groeiklas 30,5 1000 97,4% 1-mavo 32,5 1058 94,2% 1-havo 33,5 1085 95,3% 2-mavo 32,5 1058 95,6% 2-havo 33,5 1085 94,7% 3-mavo 32,5 1058 93,8% 3-havo 32,5 1058 93,1% 4-mavo 26,5 782 93,9% Lesuitval Het beleid van Duinzigt havo is erop gericht om de lestijd effectief te benutten en lesuitval te beperken. Scholingsbijeenkomsten en vergaderingen worden zoveel mogelijk op dinsdagmiddag georganiseerd. Indien nodig of gewenst, wordt een 40-minutenrooster gevolgd. Lesuitval als gevolg van afwezigheid van docenten wordt zoveel mogelijk opgevangen doordat voor elk lesuur twee onderwijsassistenten en een docent stand-by zijn. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de opvang van de onderbouwklassen. Uitval van lessen als gevolg van activiteiten, excursies e.d. wordt zoveel mogelijk voorkomen door twee weken per schooljaar als activiteitenweek in te richten. Dit zijn de weken waarin als gevolg van de buitenlandse reizen en de mondelinge tentamens in 4-mavo toch al de nodige lesuitval zou zijn. Verzuim Afwezigheid en te laat komen worden geregistreerd en actief gecontroleerd. Elke keer dat een leerling te laat komt of ongeoorloofd verzuimt, wordt met hem gesproken en veelal een straf opgelegd. We hanteren daarbij de 4-8-12-regel. Bij de 4e en de 8e keer te laat komen, worden ouders via een e-mail op de hoogte gebracht. Als het verzuim aanhoudt, kan er bij de 12e keer een melding gemaakt worden bij Bureau Leerplicht. Als leerlingen regelmatig en/of langdurig verzuimen als gevolg van ziekte, kan de sociaal-verpleegkundige van de GGD worden ingeschakeld. Extra verlof buiten de vakanties om wordt alleen in bijzondere gevallen toegekend. Daarbij worden de richtlijnen van Bureau Leerplicht gehanteerd. SOMtoday Voor informatie over rooster, cijfers en huiswerk maken we gebruik van het programma SOMtoday. SOMtoday is een webapplicatie waarvoor leerlingen en ouders eigen inloggegevens ontvangen. Daarnaast is er ook een app voor de mobiele telefoon. Deze app is wel heel handig, maar minder uitgebreid. Als leerlingen één of meer lessen gemist hebben, moeten zij in SOMtoday kijken wat het huiswerk is voor de volgende les. SOMtoday kan ook worden gebruikt voor het verzenden van berichten, het inleveren van werkstukken of het maken van een afspraak. Dit laatste is verplicht wanneer leerlingen willen inhalen of herkansen. Duinzigt havo Onderwijstijd schooljaar 2022-2023 Roostervrije dagen schooljaar 2023-2024 10 | Schoolgids 2023-2024

Instroom, doorstroom en uitstroom Op 1 oktober 2021 telde Duinzigt 559 leerlingen verdeeld over één Groeiklas (1-tlh), vier leerjaren vmbo-tl en drie leerjaren havo. Onderstaande figuur toont de doorstroom naar het volgende leerjaar op Duinzigt en de uitstroom naar een andere school. Van de 1-tlh Groeiklas stroomden 13 leerlingen door naar 1-vmbo-tl en 6 naar 1-havo. Twee leerlingen verlieten de school. Van de 72 leerlingen in klas 1-vmbo-tl bleef er één zitten, werden er 61 bevorderd naar 2-vmbo-tl, stroomden er 5 op naar 2-havo en verlieten er 5 aan het einde van het jaar de school. In klas 1-havo startten 79 leerlingen, waarvan er na het eerste jaar 18 overstapten naar 2-vmbo-tl, er 58 bevorderd werden naar 2-havo en er 3 uitstroomden. Resultaten Onderstaande figuur toont de doorstroom van schooljaar 2021-2022. = opstroom = afstroom = doublure = geslaagd/doorstroom kleuren legenda doorstroom 2021/2022 uitstroom van 2020/2021 1-tl 2-tl 3-tl 4-tl 1-havo 2-havo 3-havo bevorderd doublure onbekend 1-tlh* 21 13 6 1 1 1-tl 72 1 61 5 2 2 1 2-tl 100 3 92 1 3 1 3-tl 93 8 83 1 1 4-tl 92 4 85 2 1 1-havo 79 18 58 2 1 2-havo 58 2 1 54 1 3-havo 44 9 1 34 Totaal 559 14 82 102 96 6 65 55 124 8 7 *Groeiklas 11 | Schoolgids 2023-2024

Kwaliteit van het onderwijs De Inspectie van het Onderwijs houdt in de gaten of scholen zich houden aan de wet- en regelgeving, de financiën op orde hebben en voldoende kwaliteit bieden. Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit de Onderwijspositie t.o.v. het advies PO. Men kijkt dan naar het advies dat leerlingen van de basisschool gekregen hebben en de schoolsoort waar ze na het tweede leerjaar zitten. Daarbij wordt het feit dat een leerling met een mavo-advies doorstroomt naar de havo als positief beoordeeld en het feit dat een leerling met een havo-advies naar de mavo overstapt als negatief beoordeeld. Bij Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces wordt gekeken naar het percentage leerlingen dat zonder vertraging (doubleren) de opleiding doorloopt. Het gaat hierbij om gemiddelden van de afgelopen drie jaar. Het Slagingspercentage geeft aan hoeveel examenleerlingen zijn geslaagd. Het Examencijfer is het gemiddelde eindcijfer van de examenleerlingen. Onderstaande tabel toont de onderwijsresultaten van 2022. Duinzigt Norm Onderwijspositie t.o.v. het PO-advies 34,6% - 0,6% Onderbouwsnelheid 96,1% 95,3% Bovenbouwsucces 90,9% 86,4% Slagingspercentage 96,6% 95,8 Examencijfer 6,3 6,2 Financiën Overheidsbijdrage Het verzorgen van onderwijs gaat gepaard met aanzienlijke kosten. De overheid vergoedt de meeste van deze kosten, maar niet alle. Zo ontvangen scholen geen financiële bijdrage voor sommige lesmaterialen als atlassen, woordenboeken, rekenmachines, gereedschap en vakkleding. Ook krijgen scholen geen geld van het ministerie voor extra activiteiten. De ouderbijdrage die wij aan u vragen, is bedoeld om deze kosten te dekken. We willen over de hoogte en besteding van de ouderbijdrage zo helder mogelijk zijn. Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) hebben de ouders in de medezeggenschapsraad instemmingsrecht ten aanzien van de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. Daarom wordt jaarlijks met hen overlegd over de posten die we willen doorberekenen en achteraf hoe de ontvangen ouderbijdragen zijn besteed. Vrijwillige ouderbijdrage Sinds 1 augustus 2021 is de ‘Wet vrijwillige ouderbijdrage’ van kracht. De kern van deze wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert; ook de leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage mag niet leiden tot het uitsluiten van deelname aan deze activiteiten. De doorberekende bedragen zijn weliswaar vrijwillig, maar niet-betalen kan ertoe leiden dat activiteiten in de toekomst niet meer georganiseerd kunnen worden. Ons beleid is erop gericht de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De kosten, die we ten behoeve van uw zoon/ dochter aan u willen doorberekenen, zijn gesplitst in een ‘vrijwillige ouderbijdrage’ en ‘leveringen en diensten’. Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden onder meer de kosten van excursies, feesten, culturele activiteiten, sportactiviteiten en vieringen betaald. In overleg met de ouders van de medezeggenschapsraad is ervoor gekozen om in alle leerjaren hetzelfde bedrag te hanteren. Voor buitenlandse reizen of individuele excursies zoals naar de Kerstmarkt wordt een aparte factuur verzonden. Op de website van de Inspectie kunt u in de toezichthistorie zien dat de Inspectie in alle jaren de kwaliteit van het onderwijs op Duinzigt als voldoende heeft beoordeeld. Ook heeft de Inspectie geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs op Duinzigt. Op de website www.scholenopdekaart.nl vindt u nog meer kwaliteitsgegevens van onze school, waaronder de resultaten van de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken in klas 1 en 3. Als gevolg van de coronacrisis zijn scholen in 2021 en 2022 niet beoordeeld en zijn er geen onderwijsresultatenoverzichten gepubliceerd. De coronacrisis heeft immers de resultaten in sterke mate beïnvloed, en deze invloed ligt voor een groot deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen.invloedssfeer van besturen en scholen. 12 | Schoolgids 2023-2024

‘Ons beleid is erop gericht de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.’ 13 | Schoolgids 2023-2024

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via de mail een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage en een gespecificeerde factuur voor de kosten van de leveringen en diensten. Er bestaat de mogelijkheid om de kosten van leveringen en diensten in meerdere gelijke termijnen te betalen (maximaal vier). Wanneer uw zoon/dochter in de loop van het schooljaar van Duinzigt overstapt naar een andere vestiging van het Teylingen College of het Fioretti College, heeft dat geen consequenties voor de vrijwillige ouderbijdrage. De kosten van de leveringen en diensten worden (voor zover van toepassing) opnieuw vastgesteld en met u verrekend. Wanneer uw zoon/dochter in de loop van het jaar onze scholengemeenschap verlaat, worden zowel de vrijwillige ouderbijdrage als de leveringen en diensten (voor zover van toepassing) tijdsevenredig vastgesteld. Hebt u meer betaald dan het nieuw vastgestelde bedrag, dan krijgt u het te veel betaalde teruggestort. Bij vragen over de ouderbijdrage of andere zaken van financiële aard kunt u contact opnemen met de financiële administratie. Hieronder ziet u een overzicht van de ouderbijdragen voor het schooljaar 2023-2024. 2022/2023 Klas 1* Klas 2 Klas 3 Klas 4 Vrijwillige ouderbijdrage Introductie (o.a. poldersport, Klimeiland) € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 Excursies, workshops (activiteitenweek) € 21,00 € 21,00 € 21,00 € 21,00 Overig (o.a. feesten, Sint, vieringen, toneel) € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 Uitje (Duinrell, Walibi, Efteling, Uithof) € 22,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 Afsluiting (sportdagen, examen-barbecue) € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 Leveringen en diensten Plenda, gymshirt, jaarboek € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 Totaal € 111,00 € 111,00 € 111,00 € 111,00 Boeken Scholen ontvangen van de overheid een vergoeding voor de boeken en lesmaterialen die voor het geven en volgen van het onderwijsprogramma noodzakelijk zijn. Ze ontvangen géén vergoeding voor lesmaterialen die meer jaren kunnen worden gebruikt, zoals atlassen en woordenboeken. We hebben ervoor gekozen de boekenvoorziening uit te besteden. Voor de komende schooljaren zal deze taak worden verzorgd door Van Dijk Educatie. Als ouders dient u de schoolboeken zelf te bestellen bij Van Dijk Educatie. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Bij vragen over het bestellen of inleveren van de boeken kunt u contact opnemen met dhr. Slijper. U kunt ook informatie inwinnen bij Van Dijk Educatie via telefoonnummer 088-203 03 03 of op de website www.vandijk.nl. De schoolboeken worden gratis aan leerlingen ter beschikking gesteld en worden dus géén eigendom van de leerlingen. Dit betekent dat u na inlevering van beschadigde boeken een rekening hiervoor krijgt. Om de kosten te beheersen zijn er ook werkboeken die meerdere jaren gebruikt worden. In deze werkboeken mogen leerlingen niet schrijven. *Klas 1 inclusief Groeiklas 14 | Schoolgids 2023-2024

Verzekering De ongevallenverzekering is van kracht voor leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook is deze verzekering van toepassing tijdens stages en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd. De ongevallenverzekering vergoedt de kosten, die niet door de eigen (ziektekosten) verzekering worden vergoed. De reis- en annuleringsverzekering is van kracht tijdens school- en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband onder toezicht van de school of door de school aangewezen personen. Schade die door leerlingen wordt toegebracht aan het schoolgebouw, de inventaris, de leermiddelen, het schoolterrein, de eigendommen van medewerkers of medeleerlingen wordt hersteld op kosten van de leerling of zijn ouders. Aansprakelijkheid De school is alleen aansprakelijk voor schade die door nalatigheid van medewerkers is veroorzaakt. Voor schade, vermissing en dergelijke veroorzaakt door leerlingen of anderen is de school niet aansprakelijk. Wel proberen wij als school diefstal, beschadiging van fietsen etc. te voorkomen door lockers en fietsenrekken aan te bieden en duidelijke regels te hanteren. Ook zullen we ons in voorkomende gevallen actief opstellen om eventuele daders op te sporen. Daartoe zijn op verschillende plekken camera’s geplaatst. Sponsoring Binnen de Stichting Fioretti Teylingen is vastgelegd hoe er wordt omgegaan met sponsoring. Daarbij is uitgegaan van de gedragsregels voor sponsoring in het onderwijs, zoals die zijn beschreven in het ‘Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022’. Kern van het convenant is dat de samenwerking tussen scholen en bedrijven niet nadelig mag zijn voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen. Verder mogen de kernactiviteiten van de school niet afhankelijk worden van sponsoring. Indien de school voornemens is sponsorafspraken te maken, zal dat voorstel eerst ter goedkeuring aan de medezeggenschapsraad moeten worden voorgelegd. 15 | Schoolgids 2023-2024

geschillencommissie wenden. De geschillencommissie inzake het leerlingenstatuut bestaat uit een vaste voorzitter, dhr. Wilmink en drie wisselende leden, bestaande uit een lid van de schoolleiding, een medewerker en een leerling of ouder van een andere school van de Stichting Fioretti Teylingen. Klachtenregeling Onderwijs is en blijft mensenwerk. Het kan dus voorkomen dat over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag of het personeel een verschil van mening ontstaat. De meeste van deze klachten betreffen de dagelijkse gang van zaken en kunnen in goed onderling overleg tussen de betrokkenen worden opgelost. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan de klager zich wenden tot de directeur. Wanneer de klacht nog steeds niet afdoende is afgehandeld, kan de klager zich wenden tot het bevoegd gezag (bestuur), mw. D. Brummelhuis of de interne klachtencommissie. De hele procedure van het indienen en behandelen van een klacht en de besluitvorming staat beschreven in de ‘Klachtenregeling Onderwijs’. Deze is te downloaden van de website van de school. Het adres van de interne klachtencommissie is: Secretariaat Klachtencommissie Stichting Fioretti Teylingen t.a.v. dhr. H. Wilmink Postbus 200, 2215 ZL Voorhout e mail: m.seerden@stichtingfiorettiteylingen.nl Medezeggenschapsraad De inspraak van ouders, leerlingen en personeel is formeel geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In de WMS is bepaald dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De MR van Duinzigt bestaat voor 50% uit personeel en voor 50% uit ouders en leerlingen. Als de directie bepaalde zaken op school wil invoeren, veranderen of stopzetten, moet zij dit voornemen voor advies of ter goedkeuring aan de MR voorleggen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement. Dit reglement vindt u op onze website. Ook op stichtingsniveau is de medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel formeel bepaald. Vertegenwoordigers van de zes vestigingen van de Stichting Fioretti Teylingen vormen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in het GMR-reglement. Dit reglement kunt u vinden op de website www.stichtingfiorettiteylingen.nl. Leerlingenstatuut De rechten en de plichten van leerlingen zijn vastgelegd in het ‘Leerlingenstatuut’. Het leerlingenstatuut geldt niet alleen voor leerlingen, maar ook voor docenten, onderwijsondersteunend personeel, directie, schoolbestuur en ouders. In het leerlingenstatuut zijn o.a. voorschriften opgenomen met betrekking tot de handhaving van de goede gang van zaken binnen de school en de wijze waarop wordt omgegaan met de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. Het leerlingenstatuut is te downloaden van de website van de school. Wanneer leerlingen of ouders van mening zijn dat het leerlingenstatuut onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast, kunnen zij bezwaar maken bij degene die zodanig heeft gehandeld, met het verzoek de handelwijze in overeenstemming te brengen met het leerlingenstatuut. Levert dit geen bevredigend resultaat op, dan kunnen achtereenvolgens de mentor, de teamleider of de directie worden ingeschakeld. Betreft de klacht een lid van de directie, dan kan deze worden neergelegd bij een ander lid van de directie of het schoolbestuur. Wordt geen van de reacties afdoende bevonden, dan kan de betrokkene zich met zijn klacht in laatste instantie tot de Rechten en plichten 16 | Schoolgids 2023-2024

Veiligheidsplan Duinzigt wil leerlingen en personeel een veilige leer- en werkomgeving bieden. Respectvol met elkaar omgaan is daarbij de rode draad. De afspraken hierover zijn samengevat in de schoolregels. Het beleid met betrekking tot de veiligheid in het algemeen staat beschreven in het ‘Veiligheidsplan’. Het veiligheidsplan bevat ook het pestprotocol. Hierin staat wat de school doet om pesten te voorkomen en op te lossen. Daarnaast zijn er nog andere protocollen, waarin staat beschreven hoe in bijzondere situaties gehandeld wordt. Het veiligheidsplan en de volledige teksten van deze protocollen zijn op aanvraag beschikbaar. Privacy Om onderwijs te geven en leerlingen te begeleiden worden persoonlijke gegevens van leerlingen verzameld en verwerkt. Het gaat om informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het dagelijks werk op school. Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van persoonsgegevens en is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Hieruit vloeit voort dat wij als school zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van leerlingen en personeel en dat misbruik wordt voorkomen. Op basis van de AVG heeft Stichting Fioretti Teylingen een privacyreglement opgesteld. Dit is te vinden op zowel de website van de school als van de stichting. In het privacyreglement en het leerlingenstatuut is beschreven welke persoonlijke gegevens in onze leerlingenadministratie worden vastgelegd. Bij aanvang van het schooljaar wordt ouders via een formulier in SOMtoday gevraagd toestemming te verlenen voor het gebruik van de volgende persoonsgegevens: beeldmateriaal in communicatie en in sociale media, de klassenfoto, het delen van het e-mailadres met de schoolfotograaf, het uitwisselen van gegevens met de basisschool, het publiceren van de naam in het Geslaagden Katern van de lokale krant en het maken van filmopnamen voor professionalisering van docenten. Vertrouwenspersoon Wanneer er sprake is van een klacht over gedragingen of beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, kan de leerling of ouder worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersonen van Duinzigt zijn mw. T. van Dordrecht en dhr. J. Visser. De leerling of ouder met de klacht kan ook een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van de Stichting Fioretti Teylingen, mw. Miriam Smit (telefoon 06-21397442, info@humanresults.nl). De externe vertrouwenspersoon voor het personeel is Patrick Ngabo. Hij is telefonisch bereikbaar op het nummer 06-83488015 of per mail op het volgende mailadres: patrick.ngabo@arboned.nl. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Ook kijkt zij of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht en begeleidt zij de klager desgewenst bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon kan desgewenst bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Ook kan zij de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, doorverwijzen naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. Naast de vertrouwenspersonen beschikt Duinzigt over een aanspreekpunt bij pesten, mw. Van Haeringen en een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, mw. Minnema. Meldpunt vertrouwensinspecteurs Wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek of psychisch geweld, discriminatie of radicalisering kunnen ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen een vertrouwensinspecteur raadplegen. De Inspectie van het Onderwijs heeft een aantal vertrouwensinspecteurs in dienst, die een adviserende en ondersteunende taak hebben bij dergelijke klachten. De melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval van vermoeden van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht. De vertrouwensinspecteurs zijn bereikbaar op telefoonnummer 0900-111 3111. Veiligheid 17 | Schoolgids 2023-2024

Foto- en filmopnamen Voor onze interne en externe PR worden regelmatig foto- en filmopnamen gemaakt. Veelal betreft dit activiteiten als sportdagen, schoolfeesten, muziekuitvoeringen en excursies. Bij aanvang van het schooljaar wordt ouders middels een toestemmingsverklaring in SOMtoday gevraagd of we dit beeldmateriaal mogen gebruiken voor onze communicatie en werving. Als we het portret van een specifieke leerling willen gebruiken voor de wervingsposter of de voorkant van een brochure (zoals de schoolgids), zullen we ouders c.q. leerlingen nogmaals expliciet om toestemming vragen. Ten behoeve van de interne en externe PR maken we ook gebruik van de sociale media Facebook en Instagram. Op deze media plaatsen we regelmatig foto’s en berichten over activiteiten van de school. We denken hiermee verschillende doelgroepen beter te kunnen informeren en meer in het algemeen de betrokkenheid bij de school te vergroten. De inhoud van de berichten is altijd schoolgerelateerd. Van medewerkers en leerlingen verwachten we dat ze online dezelfde sociale omgangsvormen hanteren als offline. Als fatsoensnormen worden overschreden, zullen we passende maatregelen nemen. Ook voor professionaliseringsdoeleinden worden soms beeldopnamen gemaakt. We vinden het namelijk belangrijk dat docenten zich voortdurend ontwikkelen. Eén van de instrumenten die daarbij gebruikt kan worden, is het filmen van een les. Het kan niet anders dan dat daarbij ook leerlingen in beeld komen. De filmbeelden worden door de betrokken docent bekeken en daarna vernietigd. Informatie gescheiden ouders Gescheiden ouders van leerlingen tot 18 jaar hebben volgens het Algemeen Burgerlijk Wetboek (artikel 377c) recht op informatie. Hierin staat dat scholen de ouder bij wie het kind niet woont, desgevraagd op een gelijke wijze dezelfde informatie dienen te verschaffen, als zij bij de verzorgende ouder doen. Deze informatieplicht geldt niet in het geval dat er een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt. Daarnaast hoeft de school de informatie ook niet te geven als het belang van het kind zich daartegen verzet. Scholen zullen dan wel zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren en die argumenten ook kenbaar moeten maken aan de ouder die om de informatie vraagt. Als het gaat om ouderavonden naar aanleiding van het cijferoverzicht gaan we ervan uit dat gescheiden ouders deze samen bezoeken. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwachten we dat de ene ouder de andere ouder informeert over de ontwikkeling en vorderingen van het kind. Dit is een wettelijke plicht van de verzorgende ouder. Externe deskundigen Om alle leerlingen goed te kunnen begeleiden werken we samen met een aantal vaste externe partners. Deze deskundigen zijn niet aan de school verbonden, maar vervullen wel een belangrijke rol in onze ondersteuningsstructuur. Het gaat om de begeleider passend onderwijs, de jeugd- en gezinswerker en de sociaal-verpleegkundige. Voordat zij gegevens van leerlingen inzien en/of met leerlingen gaan praten, zal eerst aan ouders om toestemming hiervoor gevraagd worden. Wanneer het lesgeven aan een klas bemoeilijkt wordt en niet duidelijk is hoe dat komt, kan de begeleider passend onderwijs gevraagd worden een aantal lesobservaties te doen. In die situaties zal geen toestemming aan ouders gevraagd worden. Deelname aan onderzoeken Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen gevraagd worden deel te nemen aan onze eigen tevredenheidsonderzoeken of gevraagd worden vragenlijsten in te vullen voor studerende collega’s, stagiairs of oud-leerlingen. Daarnaast wordt Duinzigt regelmatig benaderd door maatschappelijke en wetenschappelijke instanties met het verzoek onze leerlingen vragen voor te leggen. Over het algemeen reageren we op dergelijke verzoeken terughoudend. Wanneer bij deelname aan een onderzoek de antwoorden te herleiden zijn naar individuele leerlingen, zal vooraf aan ouders om toestemming gevraagd worden. 18 | Schoolgids 2023-2024

Bezoekadres Wijttenbachweg 23 2341 VX Oegstgeest T (071) 517 11 31 E info_duinzigt@teylingen-college.nl Teylingen College Duinzigt is onderdeel van de Stichting Fioretti Teylingen. Stichting Fioretti Teylingen Fioretti College Teylingen College Duinzigt havo www.duinzigthavo.nl Facebook TeylingenDuinzigt Instagram Duinzigtoegstgeest

RkJQdWJsaXNoZXIy NzkyMjk=